City DVDs: Fuzhou, Jiangxi Province

Fuzhou DVD Contents
Production Date: February 2005
Segment numbers indicate the DVD chapter
 1. Fuzhou Orphanage Facility (June 2000 to present)
 2. Fuzhou Finding Locations I
  • Qingfeng Residential Committee
  • Tongshu Road Entrance
  • People’s Hospital Inpatient Dept.
  • People’s Park Entrance
  • Relief/Detention Center
  • Jiangxi Medicine Company
  • Precaution Station
  • Dongan Village
  • Residential Committee
 3. Countryside Foster Families I
  • Zhang Zhen Hua
  • Zhang Shao Ping
  • Lou Gui Lian
 4. Southern Fuzhou Finding Locations
  • Qingyuan Subdistrict Office
  • Qiyun Police Station
  • Printing Machinery Plant
  • Hongshizui Vegetable Market
  • Jiejiashan Residential Living Area
  • Hongshizui Residential Committee (old)
  • Foster family Zhou Jin Qin
  • #2 People’s Hospital
  • China Construction Bank
  • Fuzhou Business Mall
  • Jinchao Development Zone Office
  • Jiexin Garden
 5. City Foster Families
  • Deng Yu Ru
  • Zai Shui Xiu
  • Chen Zhi E
  • Fang Chun Jin
  • Long Fu Nu
  • Zhang Shui Lan
  • Zhang Qing Xian
 1. Southern Fuzhou Finding Locations
  • 110 Police Station
  • Shuishunyuan Store
  • Fuzhou Civil Affairs Office
  • Linchuan Food Market
  • Fulin Road #16 (Jiangxi Rural Credit Union)
  • Fulin Residential Committee
  • Xiaoyu Village
 2. Linchuan #2 Orphanage
 3. Countryside Foster Families II
  • Huang Mao Quan
  • Wang Mei Xiu
  • Xiao Xi E
  • Li Yue Jiao
  • Li Lu Xiang
  • Interviewing a Finder
 4. North-Eastern Finding Locations
  • Changfu Filling Station
  • Hunan People’s Government
  • Xiaoqiao Town Government
  • Xinjianzikou District, #16
  • Yangzhou Town Government
 5. Jinshan (“Gold Mountain”) Temple
 6. Fuzhou Countryside Locations
  • Funeral & Interment Facility & Cemetery
  • Xiali Village Commission
  • Shetang Village Committee
  • Nanguan Village Committee
  • Fubei Town
 7. Images of Fuzhou’s Countryside
  Set to beautiful Chinese music, this segment showcases the beauty of Fuzhou
 8. Hualian Appliance Store
Click Here to Order a DVD

Fuzhou DVD