City DVDs: Guixi, Jiangxi Province

Guixi DVD Contents
Production Date: December 2005
Segment numbers indicate the DVD chapter
 1. Guixi Orphanage Tour
 2. Guixi City Finding Locations
  • Fuqiao Village Committee Office
  • Guixi Civil Affairs and Housing Offices
  • Xiongshi Town Government
  • Xiongshi Village Committee
  • Railway Station Waiting Room
  • Tongyuan Vilalge Committee
 3. Countryside Music Video
  Spotlights Guixi's beautiful countryside with music
 4. Countryside Finding Locations
  • Hengganglekeng Village
  • Jinsa Town Civil Affairs Office
  • Beishan Village
 5. Foster Families
  • Fuqiao Village
  • Li You Feng
  • Liu Jin Lan
  • Su Jui Lian
  • Tangjia Village
  • Jiang Dong Hua
  • Zeng You Wang
  • Zheng Ji Hong
 6. Dragon-Tiger Mountain
Click Here to Order a DVD

Guixi DVD