City DVDs: Shangrao, Jiangxi Province

Shangrao DVD Contents
Production Date: December 2005
Segment numbers indicate the DVD chapter
 1. Current Shangrao County ("Ling") Orphanage
 2. Old Shangrao County ("Ling") Orphanage (Previous to 5/05)
 3. Current Shangrao City ("Rao") Orphanage
 4. Old Shangrao City ("Rao") Orphanage
 5. Visiting Foster Families:
  • Ke Dong Na
  • Zheng Ju Xian
  • Xia Shu Fen
  • Zhou Mei Ying
  • Mei Xian Cui
 6. Shangrao City Finding Locations
  • Beihuan Road #238 (Bus Storage Facility)
  • Wool Factory
  • Beiman Police Station
  • Dongfang Hospital
  • Beihaihu Road #25
  • Railway Hospital
  • Xinzhou District Civil Affairs
  • Shangrao Municipal Hospital
  • People's Hospital
  • Second People's Hospital
 7. Shangrao County Finding Locations
  • County Civil Affairs
  • Yushan Welfare Factory
  • Guangfeng Welfare Center
  • Village Market
  • Chating Old Folk's Home
  • Foster Mother Yang Shui Hua
  • Qianshan Welfare Center
  • Wannian Welfare Center
 8. Countryside Music Video
  Spotlighting Shangrao's beauty with music
Click Here to Order a DVD

Shangrao DVD